องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 1195 ครั้ง
พิมพ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ และ 16 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

                   1.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

                   2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                   2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด

                   2.3 กลยุทธ์การพัฒนา ศึกษา อบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

                   2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

                   3.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

                   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

                   5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                   6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

                   6.2 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   6.3 กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ

                   7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น