องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

นโยบาย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 1580 ครั้ง
พิมพ์

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 นายณฐกรณ์ ใจรังสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ดังนี้

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

1. ด้านการศึกษา

       ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในทุกกลุ่ม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพิ่มวิชาศิลธรรมในการสอนตามความจำเป็น

2. ด้านสวัสดิการ

       สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานภาคเอกชน

3. ด้านสาธารณสุข

       - สร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ

       - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลป่าตึง มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

       - สนับสนุนให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงการรักษาด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

       - สนับสนุนการรักษาพยาบาลตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น

       - ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

       - ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

       - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างปลอดภัย

       - เพิ่มพื้นที่ป่าและกำหนดแนวเขตป่ากับที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้ชัดเจน

       - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

       - ส่งเสริมให้มีป่าชุมชนและป่าต้นน้ำ

       - สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

       - ปรับภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางสายต่างๆในตำบล

5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

       - เพิ่มบทบาทศาสนาทุกศาสนา

       - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีในวันสำคัญทางศาสนาทุกเชื้อชาติทุกศาสนา

       - สนับสนุนลานวัฒนธรรมท้องถิ่น “โครงการอุ้ยสอนหลาน”

6. ด้านการท่องเที่ยว

        เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

        - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม

        - สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

        - ฟื้นโครงการ “วันเดียวเที่ยวป่าตึง”

7. ด้านเศรษฐกิจ

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจะส่งเสริมสนับสนุนและผลัดดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล

        - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเกษตรกร วิสาหกิจหรือองค์กรการเกษตรรูปแบบอื่นๆ (กลุ่มอาชีพ)

        - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพใหม่และกลุ่มอาชีพเดิม

        - สนับสนุนการเพาะปลูกพืชพื้นเมืองและพืชเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดำริ

        - ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้

        - จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

8. ด้านตำบลปลอดภัย

        - เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานขนส่ง

        - สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟแสงสว่างจุดแยกต่าง ๆ

        - เฝ้าระวังออกตรวจการพื้นที่จุดเสี่ยง ให้การให้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว

        - ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท รวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะ และอุบัติภัยต่างๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น