องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประเภทฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะและแนวทางการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 131 ครั้ง

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 261 ครั้ง

ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ผ.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 260 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ส.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 213 ครั้ง

การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 205 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 246 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 233 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 226 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 227 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 189 ครั้ง

ผลการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สร้างเยาวชนคนดีศรีป่าตึง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

คู่มือประชาชน การจัดเก็บรายได้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2564) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 218 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2546

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 399 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 274 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 171 ครั้ง

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 311 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 361 ครั้ง

covid 5 ธ.ค 2563

เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 285 ครั้ง

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 409 ครั้ง

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุริตคอรัปชั่นและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 203 ครั้ง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

การจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ร่วมกันลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานราชการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 198 ครั้ง

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

แผ่นพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 188 ครั้ง

แผ่นพับการลงเวลาปฏฺิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ประกาศ บัญชีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปูกสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 135 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 132 ครั้ง